احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

حدود

حدود جمع حد است و حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرایم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود و این مربوط به افراد بالغ و عاقل است و هیچ حدی بر کودک جاری نمی شود(363).

حد قذف (ناسزاگویی)

1. اگر پدری فرزندش را قذف کند؛ یعنی نسبت زنا یا لواط به او بدهد حد بر او جاری نمی شود؛ ولی حاکم شرع او را تعزیرش می کند این مربوط به افراد بالغ و عاقل است و هیچ حدی بر کودک جاری نمی شود(364).
2. جد به منزله پدر است بنابراین اگر پدر بزرگی نوه اش را قذف کند حدی بر او جاری نمی شود، بلکه تعزیر می شود(365).
3. اگر مادری فرزند خود را قذف کند، حد قذف بر او جاری می شود(366).
4. چنانچه، کودک به کسی زنا یا لواط بدهد، حد بر او جاری نمی شود(367).
5. اگر تادیب در کودک ممیزی که دیگری را قذف کرده اثر کرده، حاکم شرع هر اندازه که صلاح بداند او را تادیب می کند(368).
6. اگر کسی دختر یا پسر نابالغی را قذف کند، تعزیر می شود(369).

سرقت

1. اگر کودکی دزدی کند حد سرقت بر او جاری نمی شود(370).
2. اعتراف کودک به دزدی موجب حد نیست و دستش بریده نمی شود، هر چند قائل باشیم که دزدی کودک نیز موجب قطع دست اوست(371).
3. اگر 0کودکی دزدی کند، حاکم شرع هر قدر مصلحت بداند او را تادیب می کند هر چند تا پنج بار یا بیشتر دزدی را تکرار کرده باشد(372).
4. اگر پدری از مال فرزند بدزد دستش قطع نمی شود(373).
5. مادری که، از مال فرزند بدزد، در صورت وجود سایر شرایط حد سرقت بر او جاری می شود(374).