احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

وقف بر اولاد

1. وقف کردن چیزی بر فرزند، هر چند کودک خرد سالی باشد، صحیح است ولی وقف بر فرزند که هنوز به دنیا نیامده به تنهایی صحیح نیست(358).
2. وقف کردن چیزی بر جنین، (بچه در شکم مادر) همراه کسانی که موجودند؛ به طور مشترک صحیح است، مثلا سه فرزند به دنیا آمده دارد. و یکی در شکم مادر، و خانه خود را وقف چهار فرزندش می کند(359).
3. کتاب قرآن یا دعایی را که انسان از زکات خریده است می تواند بر فرزندان و یا بر هر کسی که نفقه اش بر او واجب است وقف کند(360).
4. وقف کردن وغازه یا شبانی که شخص از راه زکات خریده است، بر افراد واجب النفقه خود بدین منظور که در آمدش به مصرف آنها برسد، جایز نیست.
5. ملکی را که پدر وقف بر فرزندان نابالغش می کند، اگر در دست خودش باشد نیازی به تحویل گرفتن جدیدی ندارد. و همین که در دست او - که ولی کودک است - می باشد کافی است(361)
6. اگر در صیغه وقف گفته باشد این ملک را بر اولادم وقف کردم.
همه فرزندان اعم از دختر و پسر را به طور مشترکدر بر می گیرد(362).

احکام کیفری

1. حدود
2. قصاص
3. دیات

حدود

حدود جمع حد است و حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرایم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود و این مربوط به افراد بالغ و عاقل است و هیچ حدی بر کودک جاری نمی شود(363).