احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

تصرف در مال یتیمان

1. یکی از گناهان کبیره، خوردن ظالمانه مال یتیم است(352).
2. جایز نیست که هزینه عزاداری میت را از سهم کودک یتیم او بر دارند(353).
3. تصرف در ملک میتی که وارثش کودک است، بودن اجازه ولی کودک حرام بوده و نماز در آن باطل است(354).
4. نشستن و خوابیدن و کارهایی مانند اینها در زمین وسیعی که متعلق به کودک است جایز می باشد(355).
5. نماز خواندن در زمینهایی که اجتناب از آن برای مردم مشکل یا غیر ممکن است جایز می باشد هر چند مالکین این زمینها کودک باشند(356).
6. وضو گرفتن یا استفاده های دیگر مثل نوشیدن آب از نهرهای بزرگ که مالک آنها کودک است، در صورتی که رسم و عادت مردم استفاده از آنها باشد جایز است(357).

وقف بر اولاد

1. وقف کردن چیزی بر فرزند، هر چند کودک خرد سالی باشد، صحیح است ولی وقف بر فرزند که هنوز به دنیا نیامده به تنهایی صحیح نیست(358).
2. وقف کردن چیزی بر جنین، (بچه در شکم مادر) همراه کسانی که موجودند؛ به طور مشترک صحیح است، مثلا سه فرزند به دنیا آمده دارد. و یکی در شکم مادر، و خانه خود را وقف چهار فرزندش می کند(359).
3. کتاب قرآن یا دعایی را که انسان از زکات خریده است می تواند بر فرزندان و یا بر هر کسی که نفقه اش بر او واجب است وقف کند(360).
4. وقف کردن وغازه یا شبانی که شخص از راه زکات خریده است، بر افراد واجب النفقه خود بدین منظور که در آمدش به مصرف آنها برسد، جایز نیست.
5. ملکی را که پدر وقف بر فرزندان نابالغش می کند، اگر در دست خودش باشد نیازی به تحویل گرفتن جدیدی ندارد. و همین که در دست او - که ولی کودک است - می باشد کافی است(361)
6. اگر در صیغه وقف گفته باشد این ملک را بر اولادم وقف کردم.
همه فرزندان اعم از دختر و پسر را به طور مشترکدر بر می گیرد(362).

احکام کیفری

1. حدود
2. قصاص
3. دیات