احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

لباس و زیور

1. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند(262).
2. احتیاط واجب است که مکلفین امکان پوشیدن طلا را در اختیار پسر بچه های ممیز قرار ندهند(263).
3. قرار دادن امکنات زینت کردن به طلا در اختیار پسر بچه های غیر ممیزی که در نوع لباس تشخیصی ندارند جایز است(264).
4. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از پوشیدن لباس حریر باز دارند(265)

مالکیت و تصرفات اقتصادی

1. مالکیت کودک
2. تصرفات و اختیارات مالی
3. قرار دادهای اقتصادی
4. اولیای امور مالی کودک
5. تصرف در مال یتیم
6. وقف بر اولاد

مالکیت کودک

1. اگر کودک، چیز مباحی را به نیت مالک شدن، به دست آورد، مثلا حیوانی را شکار کند یا از دریا ماهی بگیرد از جنگل آزاد میوه بچییند، مالک آن می شود(266).
2. در مالک شدن چیز مباحی که کودک بدست آورده، اذن ولیش شرط نیست: پس از آنکه به دست آورد از آن خودش می باشد، هر چند از ولی خود اجازه نگیرد(267).