احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

جهیزیه دختر

1. جهیزیه ای را که پدر از درآمد سالیانه خود برای دخترش می خرد،
اگر به واسطه صلح یا بخشش به ماکیت دخترش در آورده باشد نمی تواند آن را پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد(259).
ظاهرش این است که به عنوان بخشش به دختر داده می شود، در نتیجه مال دختر بوده و پس از مرگ دختر به وارثانش کی رسد(260).
اگر معلوم باشد که پدر، جهیزیه را به دختر نبخشیده، جهیزیه متعلق به پدر است(261).

لباس و زیور

1. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند(262).
2. احتیاط واجب است که مکلفین امکان پوشیدن طلا را در اختیار پسر بچه های ممیز قرار ندهند(263).
3. قرار دادن امکنات زینت کردن به طلا در اختیار پسر بچه های غیر ممیزی که در نوع لباس تشخیصی ندارند جایز است(264).
4. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از پوشیدن لباس حریر باز دارند(265)

مالکیت و تصرفات اقتصادی

1. مالکیت کودک
2. تصرفات و اختیارات مالی
3. قرار دادهای اقتصادی
4. اولیای امور مالی کودک
5. تصرف در مال یتیم
6. وقف بر اولاد