فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

هزینه یتیمان

1. قیم باید مسائل زیر را در رابطه با هزینه زندگی یتیمان مراعات کند:
باید هزینه زندگی یتیمان را به طور معمول از اموال آنها بدهد و بر آنها سخت نگیرد(253).
باید عادت یتیم و کودکی همچون او را ملاحظه کند و خوراک و پوشاک را مطابق شان او تهیه نماید(254).
در دادن نفقه به یتیم نباید اسراف کند(255) و چنانچه اسراف کند، ضامن است(256).
می تواند در خوردنی ونوشیدنی یتیم را یکی از عائله خود حساب کرده و آنچه را که به مصروف آنها رسانده بین تعداد نفرات تقسیم کند و سپس یتیم را از مال او بر دارد(257).
نمی تواند یتیم را در لباس با عائله خود یک جا حساب کند بلکه اگر می خواهد هزینه یتیم را از اموال او بپردازد باید لباس او را جداگانه حساب کند(258).

جهیزیه دختر

1. جهیزیه ای را که پدر از درآمد سالیانه خود برای دخترش می خرد،
اگر به واسطه صلح یا بخشش به ماکیت دخترش در آورده باشد نمی تواند آن را پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد(259).
ظاهرش این است که به عنوان بخشش به دختر داده می شود، در نتیجه مال دختر بوده و پس از مرگ دختر به وارثانش کی رسد(260).
اگر معلوم باشد که پدر، جهیزیه را به دختر نبخشیده، جهیزیه متعلق به پدر است(261).

لباس و زیور

1. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند(262).
2. احتیاط واجب است که مکلفین امکان پوشیدن طلا را در اختیار پسر بچه های ممیز قرار ندهند(263).
3. قرار دادن امکنات زینت کردن به طلا در اختیار پسر بچه های غیر ممیزی که در نوع لباس تشخیصی ندارند جایز است(264).
4. بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از پوشیدن لباس حریر باز دارند(265)