احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

شرایط ولی

1. ولی کودک باید دارای شرایط زیر باشد:
بالغ و عاقل و آزاد(135).
اگرکودک مسلمان است ولی او باید مسلمان باشد(136).
2. ولایت کودکی که پدرش مسلمان نیست به جد پدری او اختصاص پیدا می کند و اگر او نیز مسلمان نباشد، ولایت کودک با حاکم شرع است(137).

حدود ولایت ولی

ولی، بر جان و مال کودک ولایت دارد، و با شرایطی در هر دو مورد می تواند نسبت به کودک اعمال ولایت کند. موارد هر یک به تفصیل خواهد آمد.

ولایت بر جان (نفس)

1. و لایت بر نفس ممکن است به شکلهای مختلفی باشد، برخی از آنها عبارتند از:
تعلیم و تربیت و تادیت
ازدواج
اجیر کردن و به کارگری فرستادن
حقوقی از قبیل: قصاص
تولیت وقف
طلاق
ختنه
عبادت
اذان و اطاعت
نذر و عهد و قسم