احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

ولایت

1. صاحبان ولایت
2. شرایط ولی
3. حدود ولایت ولی
4. ولایت پدر و جد پدری
5. ولایت حاکم
6. ولایت مؤمنان
7. قیم ووصی
8. شرایط قیم
9. شرایط وصی
10. ولایت بر ازدواج خردسالان

صاحب ولایت

1. ولایت بر کودک و نظارت رب مصالح او به تربیت اولیت بر عهده افراد زیر است و در صورت نبودن یکی ولایت به دیگری منتقل می شود:
پدر و جد پدری.
وصی پدر یا وصی جد پدری که به عنوان قیم کودک تعیین شده است.
حاکم شرع.
مؤمنان عادل(133).
2. افرادی مانند مادر، مادر بزرگ مادری یا پدری پدر بزرگ مادری، برادر عمو و دایی و فرزندان آنان و نیز نا مادری، در زمان حیات اولیای شرعی - کسانی که در مساله قبل گفته شد - یا پس از مرگ آنهابر هیچ امری از امور کودک از قبیل ازدواج و به کارگیری و غیر اینها، ولایت ندارند(134).

شرایط ولی

1. ولی کودک باید دارای شرایط زیر باشد:
بالغ و عاقل و آزاد(135).
اگرکودک مسلمان است ولی او باید مسلمان باشد(136).
2. ولایت کودکی که پدرش مسلمان نیست به جد پدری او اختصاص پیدا می کند و اگر او نیز مسلمان نباشد، ولایت کودک با حاکم شرع است(137).