احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

جداکردن فرزند از پدر و مادر

1. در دوران شیر خوارگی که مادر، حضانت کودک را بر عهده دارد برای پدر جایز نیست کودک را از او بگیرد(128).
2. بنابر احتیاط واجب، اگر مادر، پیش از تمام شدن دو سال کودک را از شیر بگیرد پدر حق ندارد بچه ار از حضانت او خارج کند(129).
3.کودکی که مادر ندارد جدا کردن او از پدر یا جد یا برادر و خواهرش مکروه است (130).
4. تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند(131).

پایان حضانت کودک

ودک - دختر باشد یا پسر - پس از بلوغ و رشد، مدت حضانتش پایان یافته و کسی بر او حق حضانت ندارد، بلکه اختیارش به دست خود اوست(132).

ولایت

1. صاحبان ولایت
2. شرایط ولی
3. حدود ولایت ولی
4. ولایت پدر و جد پدری
5. ولایت حاکم
6. ولایت مؤمنان
7. قیم ووصی
8. شرایط قیم
9. شرایط وصی
10. ولایت بر ازدواج خردسالان