احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

حضانت مادر

1. مادر در صورتی می تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد که دارای این شرط باشد:
آزاد، مسلمان، عاقل، مورد اعتماد(96)
2. بهتر است کودک را تا هفت سالگی در حضانت مادر باقی گذراند هر چند پسر باشد(97).
3. در حضانت مادر نسبت به کودکی که دو سالش تمام نشده فرقس نیست که مادر خودش کودک را شیر دهد یا دیگری او را ششیر دهد(98).
4. مادر کودک مجاز است که حضانت او را بپذیرد یا نپذیرد(99).

حضانت دیگران

1. پس از مرگ پدر و مادر، حضانت کودک به ترتیب اولویت بر عهده افراد زیر است:
جد پدری کودک(100)
وصی پدر یا وصی جد پدری(101)
نزدیکترین خویشان کودک بر مبنای مراتب ارث(102)
2. افرادی که حضانت کودک به آنها می رسد اگر در مرتبه ارث با هم یکسان باشند و بر سر حضانت میان آنها مشاجره شود، باید به قید قرعه یکی از ایشان انتخاب شود(103).

اسقاط حق حضانت

1. حضانت کننده می تواند حق حضانت متعلق به خود را روز به روز ساقط کند(104).
2. اگر مادر برای شیر دادن فرزندش مزدی بیش از مزد دایه بخواهد و پدر کودک او را به دایه بسپارد، حق حضانت مادر نسبت به کودک ساقط نمی شود(105).
3. در موارد زیر حق حضانت مادر ساقط شده به پدر می رسد:
مادر کودک از حضانت فرزندش خود داری کند، که در این صورت حاکم شرع پدر را برای حضانت او مجبور می کند(106).
مادر شیعه نبوده و پدر شیعه باشد(107)
مادر کودک دیوانه شود(108)
مادر حق حضانت خود را ساقط کند(109)
مادر که حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با دیگری ازدواج کند(110)
مادر کودک در مدت حضانت بمیرد(111).
4. حضانتی که به پدر تعلق دارد پس از مرگ وی، به مادر می رسد(112).