احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

دختر

1. حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر اوست(93).
2. پس از آنکه دختر هفت ساله شد حضانتش با پدر اوست(94).
3. دختری که پدر ندارد حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست(95).

حضانت مادر

1. مادر در صورتی می تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد که دارای این شرط باشد:
آزاد، مسلمان، عاقل، مورد اعتماد(96)
2. بهتر است کودک را تا هفت سالگی در حضانت مادر باقی گذراند هر چند پسر باشد(97).
3. در حضانت مادر نسبت به کودکی که دو سالش تمام نشده فرقس نیست که مادر خودش کودک را شیر دهد یا دیگری او را ششیر دهد(98).
4. مادر کودک مجاز است که حضانت او را بپذیرد یا نپذیرد(99).

حضانت دیگران

1. پس از مرگ پدر و مادر، حضانت کودک به ترتیب اولویت بر عهده افراد زیر است:
جد پدری کودک(100)
وصی پدر یا وصی جد پدری(101)
نزدیکترین خویشان کودک بر مبنای مراتب ارث(102)
2. افرادی که حضانت کودک به آنها می رسد اگر در مرتبه ارث با هم یکسان باشند و بر سر حضانت میان آنها مشاجره شود، باید به قید قرعه یکی از ایشان انتخاب شود(103).