احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

پسر

1. حضانت پسر در مدت دو سالی که شیر می خورد با مادر اوست(91).
2. پس از آنکه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلوغ با پدر اوست(92).

دختر

1. حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر اوست(93).
2. پس از آنکه دختر هفت ساله شد حضانتش با پدر اوست(94).
3. دختری که پدر ندارد حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست(95).

حضانت مادر

1. مادر در صورتی می تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد که دارای این شرط باشد:
آزاد، مسلمان، عاقل، مورد اعتماد(96)
2. بهتر است کودک را تا هفت سالگی در حضانت مادر باقی گذراند هر چند پسر باشد(97).
3. در حضانت مادر نسبت به کودکی که دو سالش تمام نشده فرقس نیست که مادر خودش کودک را شیر دهد یا دیگری او را ششیر دهد(98).
4. مادر کودک مجاز است که حضانت او را بپذیرد یا نپذیرد(99).