فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

مراتب حضانت

پسر

1. حضانت پسر در مدت دو سالی که شیر می خورد با مادر اوست(91).
2. پس از آنکه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلوغ با پدر اوست(92).

دختر

1. حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر اوست(93).
2. پس از آنکه دختر هفت ساله شد حضانتش با پدر اوست(94).
3. دختری که پدر ندارد حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست(95).