احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

تعریف حضانت

حضانت به معنای پرورش دادن کودک و پرستاری اوست، که در احکام دینی دارای مراتب و شرایط خاصی است.

مراتب حضانت

پسر

1. حضانت پسر در مدت دو سالی که شیر می خورد با مادر اوست(91).
2. پس از آنکه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلوغ با پدر اوست(92).