احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

حضانت

1 - تعریف حضانت
2 - مراتب حضانت
3 - اسقاط حق حضانت
4 - حضانت کودکان بی سرپرست
5 - جدا کردن فرزند از پدر و مادر
6 - پایان حضانت کودک

تعریف حضانت

حضانت به معنای پرورش دادن کودک و پرستاری اوست، که در احکام دینی دارای مراتب و شرایط خاصی است.

مراتب حضانت