احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

مدت شیر دهی

1- شیر دهی کامل کودک، دو سال تمام است(43).
2- در صورتی که ممکن باشد، مستحب است کودک را دو سال تمام شیر دهند(44).
3- کودک را می توانند بیش از دو سال شیر دهند(45).
4- هر چند به اندازه دو یا سه ما کمتر از دو سال هم جایز است به کودک شیر دهند ولی نسبت به او ستم کرده اند(46).
5- در صورتی که ممکن باشد و ضرورتی در میان نباشد، جایز نیست کمتر از بیست و یک ماه کودک را شیر دهند(47).

شیر دایه

1- مستحب است که مرد، همسرش را از شیر دادن به نوزادان متعدد باز دارد، چون ممکن است با گذشت زمان، فراموش شود که به چه کسانی شیر داده و در نتیجه افرادی که با شیر خوردن محرم شده اند با هم ازدواج کنند(48).
2- زنی که برای شیر دان کودک انتخاب می شود، مستحب است خصوصیات زیر را دارا باشد:
مسلمان، عاقل، عفیف و زیبا باشد(49).
شیعه دوازده امامی باشد(50).
دارای خصوصیات نیکو باشد(51).
3- اجیر کردن زن برای شیر دادن کودک در مدت معین جایز است(52).
4- اگر اجیر کردن دایه برای شیر دادن. منافاتی با حق شوهرش نداشته باشد، لازم نیست از شوهر او اجازه بگیرند. ولی اگر با حق او منافات داشته باشد، جایز نیست. مگر با اذن شوهرش(53).
5- انتخاب چنین زنانی برای شیر دهی کودک مکروه است:
زن کم عقل و زشت.
غیر مسلمان.
غیر دوازده امامی.
بد اخلاق.
زنازاده.
زنی که شیرش از تولد نوزاد نامشروع به وجود آمده باشد.
زنی که دارای خصوصیات نیکو نیست(54).
6- استفاده از شیر زنان کافر بسیار کراهت دارد(55).
اجرت شیر دهی
1- شوهر، مالک شیر زن نیست، به همین جهت است که زن می تواند بابت شیر دادن کودک خو مزد بخواهد(56).
2- سزاوار است مادر کودک، برای شیر دادن فرزند خود مزدی نخواهد؛ و خوب است که پدر کودک به او مزد بدهد(57).
3- اگر مادر کودک برای شیر دادن فرزندش، مزد بخواهد باید به او پرداخت شود(58).
4- در موارد زیر می توان کودک را از مادرش گرفته و برای شیر دادن به دایه سپرد:
دایه، بدون گرفتن دستمزد، او را شیر دهد ولی مادر، دستمزد بخواهد(59).
مادر کودک دستمزدی بیش از دستمزد دایه بخواهد(60).
5 - در مواردی که شیر دادن بر مادر واجب است؛ مانند وقتی که شیر دهنده ای جز او نباشد، لازم نیست رایگان شیر دهد. بلکه می تواند برای شیر دادن فرزند خود دستمزد بخواهد(61).
6 - اگر کودک مال و ثروتی داشته باشد مزد شیر دهی، از مال خودش پرداخت می شود(62).
7 - در صورتی کودک کال و ثروتی نداشته باشد، اجرت شیر دهی بر عهده پدر است(63).
8 - اگر پدر هم نداشته باشد اجرت شیر دهی بر عهده کسی است که مخارج کودک بر او واجب است، مثلا جد پدری(64).

نماز و روزه زن شیرده

1 - اگر ضرورت داشته باشد، مادر کودک می تواند فرزندش را در حال نماز در آغوش گرفته گرفته و شیر دهد(65).
2 - زنی که کودکی را نگهداری می کند، با شرایطی می تواند در لباس نجس نماز بخواند، که تفصیل مساله در بحث طهارت، ص 125 خواهد آمد(66).
3 - زن شیر دهی که شیر او کم است و روزه برای خودش یا کودکی که شیر می دهد زیان دارد، روزه گرفتن بر او واجب نیست، خواه زن شیرده مادر کودک شیر خوار باشد یا دایه او(67).
4 - در واجب نبودن روزه فرقی ندارد که زن مزد بگیرد یا رایگان شیر دهد(68).
5 - اگر کسی پیدا شود که کودک را شیر دهد باید کودک را به او سپرده و خودش روزه بگیرد(69).
6 - زن شیر دهی که به خاطر زیان روزه برای کودک شیر خوارش روزه نگرفته:
قضاوت روزه بر او واجب است(70).
علاوه بر غضای روزه واجب است برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد واحتیاط مستحب آن است که دو مد طعام بدهد(71).
7 - زن شیر دهی که به خاطر زیان روزه برای خودش روزه نگرفته:
قضای روزه بر او واجب است(72).
علاوه بر غضای روزه باید برای هر یک مد طعام بابت کفار به فقیر بدهد(73).