احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

ولیمه(32)

1- ولیمه دادن در تولد فرزند مستحب است(33).
2- لازم نیست ولیمه تولد فرزند در روز تولد وی باشد، بلکه اگر چند روزی هم بگذرد مانعی ندارد(34).
3- ولیمه دادن برای ختنه فرزند، نیز مستحب است(35)
تغذیه
1- شیر مادر و تأثیر آن
2- مدت شیر دهی
3- شیر دایه
4- اجرت شیر دهی
5- نماز و روزه زن شیرده
6- شیر دهی و خویشاوندی
7- خوردنی و نوشیدنی

شیر مادر و تأثیر آن

1- مستحب است نوزاد از شیر ماد تغذیه کند، چون شیر مادر بهترین شیر است(36).
2- برای شیر دادن کودک، مادر او از هر دایه ای بهتر است(37).
3- روایاتی که از پیشوایان معصوم (علیه السلام) رسیده و نیز تجربیات و آزمایشها، گویای این حقیقتند که شیر، تأثیر کامل در نوزاد شیر خوار دارد(38).
4- در موارد زیر شیر دادن کودک، بر مادرش واجب است:
آغوز شیر(39).
زمانی که نگهداری نوازد با غذایی غیر از شیر ممکن نبود یا غذای دیگر برایش زیان داشته باشد(40).
زمانی که شیر دهنده ای غیر از مادر موجود نباشد(41).
5- در غیر مواردی که در مسأله قبل گفته شد. بر مادر واجب نیست فرزند خود را رایگان یا با گرفتن دستمزد شیر دهد(42).

مدت شیر دهی

1- شیر دهی کامل کودک، دو سال تمام است(43).
2- در صورتی که ممکن باشد، مستحب است کودک را دو سال تمام شیر دهند(44).
3- کودک را می توانند بیش از دو سال شیر دهند(45).
4- هر چند به اندازه دو یا سه ما کمتر از دو سال هم جایز است به کودک شیر دهند ولی نسبت به او ستم کرده اند(46).
5- در صورتی که ممکن باشد و ضرورتی در میان نباشد، جایز نیست کمتر از بیست و یک ماه کودک را شیر دهند(47).