احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

سوارخ کردن گوش

در روز هفتم تولد نوزاد - دختر یا پسر - مستحب است گوش او را سوراخ کنند(15).

ختنه

1- واجب است فرزند پسر ختنه شود(16).
2- مستحب است ختنه نوزاد را در روز هفتم انجام دهند(17).
3- نوزادی که به طور مادر زاد ختنه شده باشد، اگر ختنه اش کامل باشد، لازم نیست او را ختنه کنند(18).
4- نوزادی که به طور مادر زاد ختنه شده، مستحب است برای عمل کردن به سنت پیامبر بر محل ختنه او تیغ بگذرانند(19).
5- کسی که کودک - مسلمان - را ختنه می کند لازم نیست مسلمان باشد؛ زیرا کافر هم می تواند کودک مسلمان را ختنه کند(20).
6- مستحب است دختر را نیز ختنه کنند هر چند بالغ شود(21).
7- بهتر است دختر را در سن هفت سالگی ختنه کنند(22).

عقیقه

1- عقیقه، گوسفند یا حیوان دیگری است که برای شخصی کشته می شود.
2- گوسفند، گاو و یا شتر در عقیقه کافی است ولی قوچ از همه اینها بهتر است(23).
3- مستحب است عقیقه سالم و چاق باشد(24).
4- مستحب است عقیقه پسر، حیوان نر و عقیقه دختر، حیوان ماده باشد(25).
5- مستحب است عقیقه را روز هفتم تولد کودک بدهند و اگر از روز هفتم تأخیر افتاد. همچنان مستحب است، حتی اگر فرزند بالغ شد، و برایش عقیقه نداشته باشند، مستحب است خودش عقیقه را بدهد(26).
6- در عقیقه می توانند گوشت خادم یا پخته شده را تقسیم کنند، یا بپزند و گروهی از مومنین - حداقل ده نفر - را دعوت کنند و به آنها غذا بدهند(27).
7- مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله (ماما) بدهند(28).
8- صدقه دادن قمیمت عقیقه به جای عقیقه کافی نیست(29).
9- مکروه است که پدر نوزاد یا یکی از عائله نخورد به احتیاط نزدیکتر است(30).
10- در مورد آنچه در بعضی از روستاها رسم است که استخوان عقیقه را در پارچه سفیدی پیچیده و دفن می کنند مدرکی نیافتیم(31).