احکام کودکان از تولد تا بلوغ

نویسنده : محمد حسین فلاح زاده

تراشیدن سر

1- در روز هفتم تولد نوزاد - دختر یا پسر - مستحب است موی سر او را تراشیده و به اندازه وزن موها طلا یا نقره، صدقه دهند(13).
2- مکروه است قسمتی از موی سر نوزاد را تراشیده و قمستی را باقی گذارند(14).

سوارخ کردن گوش

در روز هفتم تولد نوزاد - دختر یا پسر - مستحب است گوش او را سوراخ کنند(15).

ختنه

1- واجب است فرزند پسر ختنه شود(16).
2- مستحب است ختنه نوزاد را در روز هفتم انجام دهند(17).
3- نوزادی که به طور مادر زاد ختنه شده باشد، اگر ختنه اش کامل باشد، لازم نیست او را ختنه کنند(18).
4- نوزادی که به طور مادر زاد ختنه شده، مستحب است برای عمل کردن به سنت پیامبر بر محل ختنه او تیغ بگذرانند(19).
5- کسی که کودک - مسلمان - را ختنه می کند لازم نیست مسلمان باشد؛ زیرا کافر هم می تواند کودک مسلمان را ختنه کند(20).
6- مستحب است دختر را نیز ختنه کنند هر چند بالغ شود(21).
7- بهتر است دختر را در سن هفت سالگی ختنه کنند(22).