فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

نامگذاری

1- پس از تولد نوزاد، مستحب است نام نیکویی برایش بر گزینند(8).
2- بر گزیدن نان نیکو یکی از حقوق فرزند بر پدر خویش است(9).
داشته باشید؛ مانند عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم؛ و در مرتبه دوم نامهای پیامبران و امامان (علیه السلام)(10).
4- از میان نامهای پیامبران و امامان (علیه السلام) نام محمد بهترین نامهاست(11).
5- کسی که چهار فرزند پسر دارد، مکروه است، نام یکی از آنان را محمد نگذارد(12).

تراشیدن سر

1- در روز هفتم تولد نوزاد - دختر یا پسر - مستحب است موی سر او را تراشیده و به اندازه وزن موها طلا یا نقره، صدقه دهند(13).
2- مکروه است قسمتی از موی سر نوزاد را تراشیده و قمستی را باقی گذارند(14).

سوارخ کردن گوش

در روز هفتم تولد نوزاد - دختر یا پسر - مستحب است گوش او را سوراخ کنند(15).