فهرست کتاب


احکام کودکان از تولد تا بلوغ

محمد حسین فلاح زاده

نخستین غذا (کام برداشتن)

مستحب است - حتی پیش از خوردن شیر مادر - با آب فرات و تربت سیدالشهداء (علیه السلام) کام طفل را بردارند(6).

نخستین سخن (اذان و اقامه)

مستحب است در روز اول و تولد نوزاد، یا پیش از افتادن بند ناف او، در گوش راستش اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند(7).

نامگذاری

1- پس از تولد نوزاد، مستحب است نام نیکویی برایش بر گزینند(8).
2- بر گزیدن نان نیکو یکی از حقوق فرزند بر پدر خویش است(9).
داشته باشید؛ مانند عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم؛ و در مرتبه دوم نامهای پیامبران و امامان (علیه السلام)(10).
4- از میان نامهای پیامبران و امامان (علیه السلام) نام محمد بهترین نامهاست(11).
5- کسی که چهار فرزند پسر دارد، مکروه است، نام یکی از آنان را محمد نگذارد(12).