فهرست کتاب


التوحید (ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق پیرامون صفات و نشانه های خداوند متعال)

شیخ صدوق مترجم و شارح:استاد علی اکبر میرزایی‏

18. درباره تفسیر سخن خداوند که فرموده است: این گونه نیست، (بلکه) آنها در روز قیامت از پروردگارشان به دور هستند.

1. حدثنا محمد بن ابراهیم بن أحمد بن یونس المعاذی، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید الکوفی الهمدانی، قال: حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن أبیه، قال:
سألت الرضا علی بن موسی (علیهما السلام) عن قول الله عزوجل: کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون فقال: ان الله تبارک و تعالی لا یوصف بمکان یحل فیه فیحجب عنه فیه عباده، و لکنه یعنی: انهم عن ثواب ربهم لمحجوبون.
1. علی بن حسن فضال از پدرش نقل می کند که می گوید: از امام رضا (علیه السلام) درباره این سخن خدا پرسیدم که فرموده است: این گونه نیست، (بلکه) آنها در روز قیامت از پروردگارشان به دور هستند.(36) آن حضرت فرمودند: حقیقتا خداوند به مکانی که در آن جا می گیرد، وصف نمی شود تا بخواهد از بندگان خود پنهان شود، اما منظور خداوند این است که، آنها از ثواب پروردگارشان به دور هستند.

19. باب تفسیر قوله عزوجل: و جاء ربک و الملک صفا صفا

19. درباره تفسیر سخن خداوند که فرموده است: پروردگار تو و فرشتگان دسته به دسته آمدند.

1. حدثنا محمد بن ابراهیم بن أحمد بن یونس المعاذی، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید الکوفی الهمدانی، قال: حدثنا علی بن الحسن بن علی ابن فضال، عن أبیه، قال:
سألت الرضا علی بن موسی (علیهما السلام) عن قول الله عزوجل وجاء ربک و الملک صفا صفا فقال: ان الله عزوجل لا یوصف بالمجی ء و الذهاب تعالی عن الانتقال، انما یعنی بذلک و جاء أمر ربک و الملک صفا صفا.
1. علی بن حسن فضال از پدرش نقل می کند که می گوید: از امام رضا (علیه السلام) این سخن خداوند را پرسیدم که فرموده است: پروردگار تو و فرشتگان دسته به دسته آمدند.(37)
آن حضرت فرمودند: خداوند به آمدن و رفتن وصف نمی شود و بالاتر از این است که (از جایی به جایی دیگر) منتقل شود و منظور از آیه این است: دستور پروردگار تو و فرشتگان تو گروه گروه آمدند.