فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

سئوال چهارم

مرد یهود پس از قبول کردن مطالب جواب داده شده در سئوال سوم گفت: یا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر ده مرا که برای چه وضوء اعضای چهارگانه مورد توجه اند، با اینکه پاکیزه ترین مواضع در جسد انسانند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: زماینکه آدم (علیه السلام) مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و به آن شجره نزدیک شد و به آن نگاه کرد آب وجه و صورت او از بین رفت سپس اولین قدم را به سوی خطا برداشت و با دست از آن شجره چید سپس آن را مس کرد و خورد، پس تمام زینتهای جسمی او از بین رفت سپس دستش را جلو سرش گذاشت و گریه کرد.
پس زمانی که خداوند توبه او را قبول کرد واجب کرد بر او و بر ذریه او وضوء بر این جوارح چهارگانه را، و امر کرد او را که بشوید صورتش را به خاطر نگاه کردن به آن شجره، و امر کرد به شستن دستها تا موفق به این خاطر که با دستها از آن شجره چید و امر کرد به مسح رأس، چون دستش را بر روی سرش گذاشت، و امر کدر به مسح دو پا چون با آن قدمها به سوی خطا رفت، سپس بر امت من مضمضه سنت شد تا قلبها را از حرام پاکیزه کند و استنشاق سنت شد تا حرام شود بر آنها بوی آتش و بوی تعفن آن.
یهودی بعد از تصدیق گفت: پاداش عامل آن چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود،وقتی دست او با آب برای وضو ارتباط پیدا می کند و آب را مس می کند شیطان از او دور می شود، و وقتی آب را مضمضه می کند خداوند قلب او را نورانی می نماید، و زبانش به حکمت آشنا می شود، و وقتی آب را استنشاق می کند خداوند او را ایمن می کند از آتش، و روزی او می کند بوی بهشت را، و زمانی که صورتش را می شوید خداوند او را رو سفید بنماید در روزی که برخی چهره ها سیاهند و زمانی که دستهایش را می شوید خداوند گناهانش را از او پاک می کند و زمانی که مسح می کند پاهایش را خداوند او را از پل صراط عبور می دهد، روزی که قدمها در آن لرزانند.

سئوال پنجم

یهودی پس تصدیق در مورد جوابها در مورد جوابها در پی سئوال چهارم عرض می کند سئوال پنجمی دارم و آن انیکه چرا خداوند امر فرموده است که غسل جنابت کنید ولی برای بول و عائط دستور غسل نداده است؟ پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آدم (علیه السلام) فرمود: آدم (علیه السلام) زمانیکه از آن شجره خورد آن غذا در تمام رگ ها و بدن او جریان پیدا کرد و زمانیکه مردی با زن خود همبستر می شود آب از تمم عروق و مشاعر او خارج می گردد، خداوند به همین دلیل بر ذریه آدم تا روز قیامت غسل جنابت را، واجب کرد اما بول مایعاتی است که انسان می آشامد و غائط طعامی است که می خورد. لذا فقط وضو لازم است.
یهودی پس از تصدیق سئوال کرد پاداش کسی که از حلال غسل کند چیست؟ پیامبر فرمود: مومن وقتی با همسر خود همبستر شود هفتاد هزار ملک بالهای خود را برای او می گسرانند و رحمت بر او نازل می شود و زمانی که غسل جنابت می کند خداوند در برابر هر قطره آبی که با آن غسل می کند خانه ای در بهشت برایش بنا می کند، و غسل جنابت سری است بین خداوند و مخلوقاتش.

سئوال ششم

یهودی پس از تصدیق مطالب گذشته گفت: ای محمد مرا خبر ده در ششمین سئوال از پنج چیزی که در تورات نوشته شده است و خداوند امر فرموده است که به حضرت موسی (علیه السلام) در آن پنج چیز بعد او اقتدا شود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تو را به خدا اگر خبر دهم تو را به آن پنج چیز آیا اقرار به نبوت می کنی؟ یهودی گفت: آری یا محمد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اول چیزیکه در تورات نوشته شده است این جمله است محمد رسول الله و به زبان عربی (طالب) گویند. سپس تلاوت فرمود این آیه را ... یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه و الانجیل...، و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد(131) و در سطر دوم اسم وصی من علی بن ابی طالب (علیه السلام) و در سط سوم و چهارم اسم دو سبط من حسن و حسین (علیه السلام) نوشته شده است و در سطر پنجم مادرشا فاطمه سبده نساء العالمین صولات الله علیها و در تورات اسم وصی من الیا است دو سبط من (شر و شبیر) و آن دو نور فاطمه هستند.
یهودی گفت: از فضیلت شما اهل بیت برایم بگو. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: باری من فضیلیت است نسبت به انبیاء دیگر و آن اینکه هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه در اثر اذیت و آزار قوم آنها را نفرین کرد، ولی من دعای خود را برای امتم به تأخیر انداختم تا با آن روز قیامت آنها را شفاعت کنم.
اما فضیلت اهل بیت من و ذریه ام بر غیر آنها مانند فضیلت ااب ایت بر تمام موجودات که به بوسیله آب حیات و نزدگی هر چیزی تأمین می شود و دوستی اهل بیت و ذریه من سبب کمال دین است. سپس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را تلاوت فرمود: البوم اکملت لکم دینکم و اممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا(132) و بالاخره به سئوال هفتم و هشتم و نهم و دهم هم حضرت جواب داد(133)
سپس نامه ای بیرون آمرد که جمیع آن جوابها که حضرت فرموده بود در آن مکتوب بود. پس گفت: یا رسول الله بحق آن خداوندی که تور را به حق فرستاده است ننوشته ام این سئوالها و جوابها را مگر از الواحی که حق تعالی برای حضرت موسی علیه السلام فرستاده بود و در تورات آنقدر فضل تو را خواندهام که در تورات شک کردم و چهل سال است که نام تو را از تورات محو می کنم و هر چند محو کردم باز نوشته دیدم و در تورات خوانده بودم که این مسائل را به غیر از تو کسی جواب نخواهد داد و در تورات نوشته است که در ساعتی که این مسائل را جواب خواهی گفت جبرئیل در جانب راست و میکائیل در جانب و وصی تو در پیش روی تو خواهد بود. حضرت فرمود: راست گفتی اینک جبرئیل و میکائل در جانب راست و چپ من هستند و وصی من علی بن ابیطالب در پیش روی من است(134).
در کتب خاصه و عامه مسطور است که زید بن عمروبن نفیل از مکه بیرون رفت برای طلب ملت حبیفه حضرت ابراهیم (علیه السلام در ملت یهودیت و نصرانیت، تفحص کرده بود و به آنها راضی نشده بود پر رفت به جانب موصل و جزیره العرب تا ا نکه به شام متهی شد، هر جا نام عالیم و راهبی را می شنید قصد او می نمود تا انیکه شنید راهبی عست در بلقا که علم نصرانیت به او منتهی شده است و اعلم ایشان است، در آن زمان چون به او رسید از او سئولا نمود از ملت حنیفه، رهب گفت امروز به ظاهر کسی نیست که دوست داشته باشد و مدرس شده است ولیکن به این زودی پیغمبری مبعوث خواهد شد در همان شهر که از آن بیرون آمده ای و بر ملت حنیفه ابراهیم (علیه السلام) خواهد بود. پس بزودی بسوی بلاد خود مراجعهت نما که هنگام بعثت او است و می باید ظاهر شده باد، پس به سرعت مراجعت نمود و در اثنای راه کشته شد و ورقه بن نوفل که صاحب طریقه او بود چون خبر کشته شدن او را شنید گریست و مرثیه ای برای او انشاء کرد(135).
و در روایت دیگر منقول است که از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند آیا استغفار کنمی رای او؟ فرمود: بلی استغفار کنید برای او که او در قیامت امت تنها مبعوص خواهد شد چون ایمان به من آورد و در طلب دین حق شهید شد(136) این بود جزئی از کتاب مفصلی که در احادیث و اخبار آمده و استثناء آنچه در کتب تاریخ و تفاسیر آمده است.
دفتر پنجم