فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

سئوال دوم:

یهودی گفت، به چه سبب شما محمد و احمد و ابوالقاسم بشیر و نذیر و داعی نامیده شده اید؟
پیامبر فرمود، اما محمد نامیده شدم چون محمود و پسندیده ام در زمین، و اما احمد چون محمود و پسنیده ام در آسمان، و اما اینکه مرا ابوالقاسم نامیده اند چون خداوند عزوجل در روز قیامت قسمتی و سهمی از بهشت از آتش را می دهند به کسانی که مرا قبول ندارند از اولین و آخرین، و سهمی از بهشت را نصیب کسانی می کنند که به من ایمان آورند و به نبوت من معترف شدند و اما اینکه مرا داعی نامیده اند چون انذار می دهم کسانی را که از دستورات من تبعیت نکنند، و اما اینکه مرا بشیر نامیدند پس به درستی که بشارت می دهم به بهشت، هر کسی را که به دستورات من عمل کند.

سئوال سوم:

یهودی پس از تأیید مطلب سابق، از اوقات نمازهای پنجگانه سئوال کرد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آفتاب هنگام زوال داخل حلقه ای قرار می گیرد پس تسبیح می گویند همه موجودات دون عرش، پروردگار خود را و آن ساعتی است که درود می فرستد و بر من پروردگارم. خداوند بر من و بر من واجب کرد نماز ظهر را و فرمود: أقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق الیل(129) و آن ساعتی است که در روز قیامت مجرمین را به جهنم می بردند و هر مومنی که در این ساعت توفیق سجده رکوع و قیام داشته باشد خداوند جسد او را بر آتش حرام می کند.
و اما نماز عصر آن ساعتی است که آدم (علیه السلام) از شجره منهیه خورد و خداوند او را از بهشت اخراج کرد و امر کرد ذریه اش را به این نماز تا روز قیامت و این نماز را بر امت من اختیار کرد و محبوبترین نمازها در پیشگاه خداوند متعال است و به من توصیه فرموده است که او را حفظ کنم.
و اما نماز مغرب آن ساعتی است که خداوند توبه آدم را قبول کرد، ما بین خوردن از آن شجره و قبول توبه او سیصد سال طول کشید از ایام دنیا کشید اما به نسبت به آخرت که هر روز آن مطابق هزار سال است به اندازه فاصله زمان عصر تا مغرب می شود. پس آدم سه رکعت نماز بجای آورد. برای توبه خود، پس خداوند این سه رکعت را بر امت من واجب کرد و این زمان، ساعتی است که در آن دعا مستجاب می شود. و خداوند به من وعده داده است که اجابت کند دعا را در این ساعت و این نمازی است که خداوند به من دستور آن داده است که اجابت کند دعا را در این ساعت و این نمازی است که خداوند به من دستور آن داده است در آنجا که می فرماید: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون(130)
اما نماز عشاء آخر، چون امتم قبر در پیش دارند این نماز واجب شده است تا نوری در قبرشان باشد و نور بخشد آنها را هنگام عبور از صراط و هیچ قدری نیست که برداشته شود برای نماز عتمه مگر اینکه حرام کند خداوند آن قدم را بر آتش و آن نمازی است که خداوند انتخاب کرد برای پیامبران قبل از من.
اما نماز صبح، پس آفتاب زمانی که طلوع می کند بر دو شاخ شیطان طالع می شود پس خداوند عز و جل امر فرمود که نماز صبح را بجا آورم قبل از طلوع آفتاب و قبل از آنکه کفار آفتاب پرست آفتاب را سجده می کنند پس امت من برای خدا سجده می کنند و سرعت در فریضه صبح محبوب خدااست و نمازیست که دو گروه از فرشتگان، هم فرشتگان شب و هم فرشتگان روز بر آن شهادت می دهند.

سئوال چهارم

مرد یهود پس از قبول کردن مطالب جواب داده شده در سئوال سوم گفت: یا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر ده مرا که برای چه وضوء اعضای چهارگانه مورد توجه اند، با اینکه پاکیزه ترین مواضع در جسد انسانند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: زماینکه آدم (علیه السلام) مورد وسوسه شیطان قرار گرفت و به آن شجره نزدیک شد و به آن نگاه کرد آب وجه و صورت او از بین رفت سپس اولین قدم را به سوی خطا برداشت و با دست از آن شجره چید سپس آن را مس کرد و خورد، پس تمام زینتهای جسمی او از بین رفت سپس دستش را جلو سرش گذاشت و گریه کرد.
پس زمانی که خداوند توبه او را قبول کرد واجب کرد بر او و بر ذریه او وضوء بر این جوارح چهارگانه را، و امر کرد او را که بشوید صورتش را به خاطر نگاه کردن به آن شجره، و امر کرد به شستن دستها تا موفق به این خاطر که با دستها از آن شجره چید و امر کرد به مسح رأس، چون دستش را بر روی سرش گذاشت، و امر کدر به مسح دو پا چون با آن قدمها به سوی خطا رفت، سپس بر امت من مضمضه سنت شد تا قلبها را از حرام پاکیزه کند و استنشاق سنت شد تا حرام شود بر آنها بوی آتش و بوی تعفن آن.
یهودی بعد از تصدیق گفت: پاداش عامل آن چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود،وقتی دست او با آب برای وضو ارتباط پیدا می کند و آب را مس می کند شیطان از او دور می شود، و وقتی آب را مضمضه می کند خداوند قلب او را نورانی می نماید، و زبانش به حکمت آشنا می شود، و وقتی آب را استنشاق می کند خداوند او را ایمن می کند از آتش، و روزی او می کند بوی بهشت را، و زمانی که صورتش را می شوید خداوند او را رو سفید بنماید در روزی که برخی چهره ها سیاهند و زمانی که دستهایش را می شوید خداوند گناهانش را از او پاک می کند و زمانی که مسح می کند پاهایش را خداوند او را از پل صراط عبور می دهد، روزی که قدمها در آن لرزانند.