فهرست کتاب


مروارید آفرینش

حجه السلام و المسلمین دکتر سید مجتبی برهانی‏

بررسی بعضی از واژه ها

اینک پنج واژه قدوه، اسوه، سیره، سنت و ادب را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف: قدوه در لغت نامه دهخدا به معنای پیشوا، مرجع و مقتدا آمده است و از قول سعدی گفته است:

یکی گفتش ای قدوه راستی - بدین بر چرا نیکویی خواستی

و در منجد الطلاب به معنای نمونه و سرمشق آمده است.

ب: اسوه یعنی پیشوا، مقتدا، قدوه (زمخشری)

و نیز به معنای پیش رو، خصلتی که شخص بدان لایق مقتدائی و پیشوائی گردد، آنچه بدان تسلی اندوهگین گردد. (لغتنامه دهخدا)
و بالاخره به معنای نمونه، سمبل، الگو، مایه عبرت، مایه عبرت، مایه تسلیت، آمده است (منجد الطلاب).