فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

خاتمه: در زکات فطره و بیان احکام آن

بدان که همچنان که زکات مال باعث پاکیزگی مال از شوائب حرمت و موجب حفظ آن از تلف و آفات می شود، همچنین زکات فطره باعث پاکیزگی نفس می شود از کثافات معنویه و اخلاق ذمیمه و موجب محافظت بدن می شود از آفات و بلیات و امراض و هلاکت و برطرف شدن تا سال آینده، چنانکه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که آن حضرت به معتب - وکیل خرج خود - فرمودند که: برو و فطره جمیع عیال و غلامان و کنیزان ما را بده و از احدی را ترک مکن؛ زیرا که اگر یکی را ترک کنی، می ترسم که در عرض سال بمیرد(399).
و دیگر از فواید زکات فطره آن است که باعث قبول روزه ماه مبارک رمضان است، چنانکه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند که: از تمامی روزه روزه داران، زکات فطر است، چنانکه صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله از تمامی نماز است(400). یعنی هر که روزه بگیرد و عمداً زکات فطره را ندهد، هم روزه او مقبول نیست، همچنان که اگر صلوات بر محمد و آل محمد (را) در تشهد نماز عمداً ترک کند، نماز آن صحیح نیست.
و بدان که در این قسم چهار فصل(401) است:

فصل اول: در شروط وجوب زکات فطره

بدان که از برای واجب شدن زکات فطره چند شرط است که بدون آنها واجب نمی شود:

شرط اول: بالغ بودن

پس واجب نمی شود زکات بر مال طفل نابالغ. و بر طفل واجب نیست که زکات فطره خود را بدهد. و همچنین بر ولی او واجب نیست که زکات فطره او را بدهد. و همچنین هرگاه طفلی عیال دیگری باشد از ولی، باید آن شخص از مال خود زکات فطره او را بدهد.