فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

ششم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

پول طلا یا نقره است که به حد نصاب رسیده باشد و پیش از گذشتن سال بر آنها به جهت گریختن از زکات، آنها را شمش کند، یا به پولی دیگر عوض کند، یا چیزی دیگر بخرد. و همچنین است گوسفند یا شتر یا گاوی را که به جهت گریختن از زکات دادن، پیش از گذشتن سال، آنها را با حیوانی دیگر (یا چیز دیگر(367)) عوض کند.

مطلب دویم: در بیان اینکه بر چه شخصی واجب است زکات دادن و در بیان وقت دادن زکات و در این مطلب دو فصل است:

فصل اول: در بیان اشخاصی که زکات دادن بر آنها واجب است و شروطی که واجب شدن زکات بر آدمی موقوف است بودن آن شروط در آن

بدان که واجب شدن زکات بر آدمی موقوف است بر چند شرط که هرگاه یکی از آنها یافت نشود، زکات واجب نمی شود.