فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

پنجم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

اموال زکاتیه ای است که صاحب آن در دو سال یا بیشتر، قدرت بر تصرف کردن آن نداشته باشد و وکیل آن نیز نتواند در آن تصرف کند؛ مثل طلا یا نقره که در جایی گذارده باشد و موضع آن را فراموش کرده باشد، یا دسترسی به آن موضع نداشته باشد، یا اینکه ظالمی غصب کرده باشد، در این صورت سنت است که در هر وقت که به تصرف او درآید، زکات یک ساله آن را بدهد. پس اگر طلا یا نقره باشد، چهل - یک آن را می دهد و اگر غلات باشد، ده - یک یا بیست - یک می دهد و اگر حیوانات باشد، قدر زکات اینها را به نحوی که مذکور شد می دهد.

ششم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

پول طلا یا نقره است که به حد نصاب رسیده باشد و پیش از گذشتن سال بر آنها به جهت گریختن از زکات، آنها را شمش کند، یا به پولی دیگر عوض کند، یا چیزی دیگر بخرد. و همچنین است گوسفند یا شتر یا گاوی را که به جهت گریختن از زکات دادن، پیش از گذشتن سال، آنها را با حیوانی دیگر (یا چیز دیگر(367)) عوض کند.

مطلب دویم: در بیان اینکه بر چه شخصی واجب است زکات دادن و در بیان وقت دادن زکات و در این مطلب دو فصل است: