فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

چهارم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

مداخل و وجه اجاره املاکی که به جهت انتفاع ساخته باشند، مانند دکان و حمام و کاروان سرا و خانه ای که به اجاره بدهند و غیر اینها.
و ظاهر آن است که سنت بودن زکات در اینها در وقتی است که به نصاب طلا یا نقره برسند و سال هم بر آنها بگذرد و بدون اینها زکات سنت نیست. پس بنابراین سنت بودن زکات در مداخل اینها در وقتی است که مداخل اینها پول غیر طلا و نقره باشد که اگر پول طلا و نقره باشد، بعد از رسیدن به نصاب و گذشتن سال، زکات در آن واجب خواهد بود.

پنجم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

اموال زکاتیه ای است که صاحب آن در دو سال یا بیشتر، قدرت بر تصرف کردن آن نداشته باشد و وکیل آن نیز نتواند در آن تصرف کند؛ مثل طلا یا نقره که در جایی گذارده باشد و موضع آن را فراموش کرده باشد، یا دسترسی به آن موضع نداشته باشد، یا اینکه ظالمی غصب کرده باشد، در این صورت سنت است که در هر وقت که به تصرف او درآید، زکات یک ساله آن را بدهد. پس اگر طلا یا نقره باشد، چهل - یک آن را می دهد و اگر غلات باشد، ده - یک یا بیست - یک می دهد و اگر حیوانات باشد، قدر زکات اینها را به نحوی که مذکور شد می دهد.

ششم از چیزهایی که زکات در آن سنت است:

پول طلا یا نقره است که به حد نصاب رسیده باشد و پیش از گذشتن سال بر آنها به جهت گریختن از زکات، آنها را شمش کند، یا به پولی دیگر عوض کند، یا چیزی دیگر بخرد. و همچنین است گوسفند یا شتر یا گاوی را که به جهت گریختن از زکات دادن، پیش از گذشتن سال، آنها را با حیوانی دیگر (یا چیز دیگر(367)) عوض کند.