فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

پنجم:

خرید و فروش کردن، مگر آنچه را که مضطر باشد در خریدن آن، مثل چیزی که باید بخورد و در صورتی که کسی نباشد که به جهت او بخرد. و آن نیز حرام است و باعث بطلان (اعتکاف) نمی شود.

ششم:

جدال و مخاصمه کردن در امری که غیر از امر دین باشد، و همچنین در امر دینی، هرگاه غرض آن غالب شدن و اظهار فضیلت باشد.
و این نیز باعث بطلان (اعتکاف) نمی شود، اگر چه حرام است.

هفتم: آنچه بر روزه دار حرام است، خواه روزه را باطل کند یا نه.

پس اگر چیزی باشد که روزه را باطل کند، اعتکاف را نیز باطل کند و اگر چیزی باشد که بر روزه دار حرام باشد و روزه را باطل نکند، بر معتکف نیز حرام است و اعتکاف را باطل نمی کند.
و بدان که شش چیز اول، در حالت اعتکاف مطلقاً حرام است؛ خواه در روز و خواه در شب. و اما هفتم، پس به غیر از جماع کردن و استمناء کردن نیز بنابر احوط در روز حرام است و اما در شب حرام نیست.