فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

پنجم: نیت کردن.

و باید نیت کردن در وقت شروع در ابتدای اعتکاف باشد و هرگاه تأخیر بیندازد، تا آن وقت که نیت نکرده، از اعتکاف محسوب نخواهد شد.
و در نیت آن، قصد اعتکاف یا قربت کافی است.

ششم:

آنکه هرگاه بنده باشد، بدون اذن آقا اعتکاف نکند و همچنین زن بدون اذن شوهر.
و در صحیح بودن اعتکاف پسر بدون اذن پدر و مهمان بدون اذن صاحب خانه، خلاف است. و اظهر آن است که اگر در وقتی بکند که روزه آن واجب باشد، مطلقاً ضرر ندارد و صحیح است. و اگر در وقتی باشد که روزه سنتی باشد، بدون اذن پدر و صاحب خانه کراهت دارد و این کراهت به جهت روزه است، نه به جهت اعتکاف. پس هرگاه روزه را اذن بدهند، در اعتکاف کراهتی نخواهد بود، اگر چه آن را اذن ندهند.

مقام دویم: در اموری که بر کسی که اعتکاف کند حرام است

و آنها چند چیز است که بعضی از آنها علاوه بر حرام بودن، باعث بطلان اعتکاف نیز می شود و بعضی دیگر حرام هستند، اما اعتکاف را باطل نمی کنند.