فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

اول: روزه

پس صحیح نیست اعتکاف بدون روزه بودن. و شرط نیست که روزه را به جهت اعتکاف بگیرد، بلکه هرگاه در روزی که روزه آن واجب است - مثل ماه رمضان - کسی اعتکاف نماید، صحیح است. و همچنین در روزی که روزه واجبی دیگر، یا روزه سنتی بگیرد، در آن نیز جایز است که اعتکاف کند.
و از این جهت که اعتکاف بدون روزه صحیح نیست، جایز نیست اعتکاف کردن از برای کسی که حرام است بر آن روزه گرفتن. و همچنین جایز نیست اعتکاف کردن در روزهایی که روزه گرفتن در آنها حرام است، به تفصیلی که گذشت(282).

دویم: مسجد

پس اعتکاف کردن در غیر مسجد صحیح نیست. و باید مسجد جامع باشد و در غیر آن صحیح نیست. و مراد به مسجد جامع، مسجدی است بزرگ در ولایت که در آنجا نماز جماعت کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر نماز جمعه یا جماعت حاضر شوند، اگر چه متعدد باشد؛ مثل مسجد جامع میدان قدیم و مسجد عمادی در کاشان. و (در) سایر آنها مثل مسجد کرسی و مسجد بالای بازار محل تأمل است.
و احوط آن است که اگر در مکه یا مدینه یا کوفه باشد، در غیر مسجدالحرام و مسجد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مسجد بزرگ کوفه واقع نسازند. و در ولایت دیگر، احوط آن است که در مسجد بزرگ ولایات که مشهور به جامع باشد، بجا آورند.

سیم: اینکه از سه روز بیشتر باشد.

و کمتر از سه روز اعتکاف صحیح نیست و باید دو شب میان نیز داخل باشد. و احوط آن است که شب اول را نیز داخل کند و نزدیک به غروب آفتاب شب اول، نیت کند و تا شام روز سیم بماند در مسجد. و ظاهر آن است که این تخصیص به سه روز اول ندارد، بلکه در همه وقت چنین است؛ به این معنی که هرگاه روز اعتکاف کند(283)، روز چهارم آنگاه صحیح است که اگر خواهد تا روز ششم بماند.
و هرگاه یک روز یا دو روز بعد از سیم می خواهد اعتکاف کند، اعتکاف آن در بعد از سه روز صحیح نیست. و همچنین است حکم در بعد از ششم و نهم و دوازدهم و هر چه بالا رود.