فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مقام اول: در شروط اعتکاف

بدان که از برای صحیح بودن اعتکاف چند شرط است:

اول: روزه

پس صحیح نیست اعتکاف بدون روزه بودن. و شرط نیست که روزه را به جهت اعتکاف بگیرد، بلکه هرگاه در روزی که روزه آن واجب است - مثل ماه رمضان - کسی اعتکاف نماید، صحیح است. و همچنین در روزی که روزه واجبی دیگر، یا روزه سنتی بگیرد، در آن نیز جایز است که اعتکاف کند.
و از این جهت که اعتکاف بدون روزه صحیح نیست، جایز نیست اعتکاف کردن از برای کسی که حرام است بر آن روزه گرفتن. و همچنین جایز نیست اعتکاف کردن در روزهایی که روزه گرفتن در آنها حرام است، به تفصیلی که گذشت(282).

دویم: مسجد

پس اعتکاف کردن در غیر مسجد صحیح نیست. و باید مسجد جامع باشد و در غیر آن صحیح نیست. و مراد به مسجد جامع، مسجدی است بزرگ در ولایت که در آنجا نماز جماعت کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر نماز جمعه یا جماعت حاضر شوند، اگر چه متعدد باشد؛ مثل مسجد جامع میدان قدیم و مسجد عمادی در کاشان. و (در) سایر آنها مثل مسجد کرسی و مسجد بالای بازار محل تأمل است.
و احوط آن است که اگر در مکه یا مدینه یا کوفه باشد، در غیر مسجدالحرام و مسجد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مسجد بزرگ کوفه واقع نسازند. و در ولایت دیگر، احوط آن است که در مسجد بزرگ ولایات که مشهور به جامع باشد، بجا آورند.