فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

هفتم: روزه زن بدون اذن شوهر.

هرگاه روزه سنتی باشد، حرام است بر زن بدون اذن شوهر روزه سنتی گرفتن، مطلقاً؛ خواه زن دایمی باشد یا متعه، و خواه شوهر حاضر باشد یا به سفر رفته باشد. و فرقی نیست میان اینکه صریحاً منع کند از روزه گرفتن، یا زن نداند که راضی است یا نه. و ظاهر آن است که هرگاه اذن فحوی بر رضای او باشد، کفایت می کند.

هشتم: روزه سنتی بنده بدون اذن آقا.

و آن نیز حرام است مطلقاً؛ خواه آقا حاضر باشد یا غایب.

نهم: روزه مسافر در وقتی که شرایط سفر در او متحقق باشد؛ خواه روزه واجبی و خواه روزه سنتی، بنا بر اقوی، مگر آنچه استثنا شده است، به تفصیلی که مذکور خواهد شد(198).