فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

اول: روزه دو روز عید؛ یعنی: عید فطر و عید اضحی.

دوم: روزه سه روز ایام تشریق

یعنی روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی الحجه، از برای کسی که در منی باشد، و کسی که در منی نباشد روزه گرفتن آن ضرر ندارد.

سیم: روزه روزی که شک شود در آن روز که آیا آخر شعبان است یا اول رمضان، به نیت واجب، یا به نیت اول رمضان.

اما هرگاه به نیت سنت یا به نیت آخر شعبان روزه بگیرد، حرام نیست، بلکه سنت است، چنانچه گذشت(192).
و بعضی از متأخرین گفته است که: احتیاط آن است که روز شک را مطلقاً روزه نگیرد، نه به نیت اول رمضان و نه به نیت آخر شعبان(193). و این کلام ضعیف است.