فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مبحث سیم: در بیان روزه های حرام

و آنها ده روز است:

اول: روزه دو روز عید؛ یعنی: عید فطر و عید اضحی.

دوم: روزه سه روز ایام تشریق

یعنی روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی الحجه، از برای کسی که در منی باشد، و کسی که در منی نباشد روزه گرفتن آن ضرر ندارد.