فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

هشتم: روزه روز جمعه است.

و در ثواب روزه آن احادیث بسیار است(161).
و بعضی از علماء گفته اند که سنت بودن روزه جمعه در وقتی است که یک روز پیش از آن را با یک روز بعد از آن را به آن ضم کند و روزه گرفتن جمعه به تنهایی سنت نیست(162).
و بعضی از متأخرین گفته است که مطلقاً روزه روز جمعه بخصوصه مستحب نیست، بلکه مانند سایر روزه ها است و فضیلتی بخصوص جمعه بودن از برای او ثابت نیست(163).
و اظهر آن است که روز جمعه بخصوصه مستحب است، به این معنی که روزه این روز سنت شده است از جانب شارع و علاوه بر فضیلت و استحبابی که از برای روزه مطلق است، بخصوص این روز نیز زیادتی فضیلت و ثواب است(164).

نهم: روزه روز پنج شنبه است.

و در استحباب آن بخصوصه نیز بعضی از متأخرین تأمل کرده است(165) و اظهر استحباب است.

دهم: روزه روز نوروز.