فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

مقصد دویم: در بیان زکات و احکام آن

و در آن یک مقدمه و چهار مطلب و یک خاتمه است.
مقدمه: در ثواب زکات دادن و عقاب تارک آن.
مطلب اول: در بیان آنچه از اموال که زکات دارد و بیان شرایط تعلق زکات و بیان نصاب و قدر زکات.
و در این مطلب دو باب است:
باب اول: در بیان اموالی که زکات در آنها واجب است.
و در آن چهار مبحث است.
مبحث اول: در بیان زکات طلا و نقره. و در آن سه فصل است.
مبحث دویم: در بیان زکات گندم و جو و مویز و خرما.
و در آن نیز سه فصل است.
مبحث سیم: در بیان زکات گوسفند. و در آن دو فصل است.
مبحث چهارم: در بیان زکات شتر و گاو. در آن نیز دو فصل است.
باب دویم: در بیان اموالی که زکات در آنها مستحب است.
مطلب دویم: در بیان اینکه بر چه شخصی زکات واجب می شود و در بیان وقت دادن زکات. و در آن دو فصل است.
مطلب سیم: در بیان مصرف زکات و مستحق زکات، و در آن شش مبحث است.
مطلب چهارم: در بیان احکام دادن زکات و بعضی مسایل متعلقه به دادن زکات.
خاتمه: در بیان زکات فطره.
و در آن پنج فصل است:
فصل اول: در شروط وجوب زکات فطره.
فصل دویم: در بیان آنکه بر هر کسی واجب است که زکات فطره چه شخصی را بدهد.
فصل سیم: در وقت واجب شدن بیرون کردن (زکات) فطره.
فصل چهارم: در جنس زکات فطره و مقدار آن.
فصل پنجم: در بیان مصرف زکات فطره.

مقصد سیم: در بیان احکام خمس و مسایل آن

و در آن دو فصل است.
فصل اول: در بیان چیزهایی که خمس در آنها واجب است.
فصل دویم: در بیان مستحق خمس و طریق قسمت کردن آن.

مقصد اول: در مسایل و احکام روزه (و در آن یک مقدمه و سه مطلب و یک خاتمه است.)