فهرست کتاب


تذکره الأحباب

ملا احمد نراقی‏

دستنوشتها:

اثر حاضر تاکنون به زیور طبع آراسته نشده و براساس اطلاعات موجود در فهارس نسخه های خطی، چهار نسخه زیر شناسائی شده است:
1. نسخه کتابخانه ملک، تهران، شماره 808، تاریخ کتابت آن 1217 بوده و دارای 197 ورق می باشد. رمز آن را الف قرار داده ایم
2. نسخه عکسی کتابخانه مرکز احیاء التراث الاسلامی، قم به شماره 1647، تاریخ کتابت آن 1223. و دارای 300 صفحه می باشد. رمز آن را ب قرار داده ایم.
3. نسخه کتابخانه ملی، تهران، به شماره 1653 / ف، قرن 13، 123، برگ..
4.نسخه دانشکده حقوق، تهران، به شماره 347، مصطفی قلی کاشانی، رمضان 1236، 91 برگ.

شیوه تصحیح:

- به دلیل صحت و کامل بودن دو نسخه نخست، این اثر را براساس آنها بازخوانی و تصحیح نمودیم. هر جا که عبارت یا واژه ای نادرست می نمود، احتمال راجح در متن و عبارت نسخه ها در پی نوشت مشخص شده است. در موارد اختلاف میان دو نسخه نیز به همین شکل عمل شده است.
- در مواردی که افزودن کلمه یا عبارتی برای فهم متن ضروری می نمود، داخل دو قلاب آمده است.
علائم سجاوندی و تقطیع عبارات، براساس رعایت اصول ساده خوانی متن و تفهیم عبارات و واژه ها بوده است.
- علائم و - در پی نوشت ها برای افزوده ها و کاستی ها است.
- در نگارش واژه ها از رسم الخط نوین زبان فارسی تبعیت شده است، بدون آنکه به مفهوم و معنای واژه یا عبارت خللی وارد شود.
- در مستند سازی متن موارد زیر انجام گرفته است:
1. تخریج آیات قرآنی.
2. تخریج روایات؛ این کار با توجه به فارسی بودن متن روایات، در بعضی موارد بسیار مشکل بود و سعی بلیغ در استناد روایات مصرح یا کلی موجود در کتاب به عمل آمده است.
3. تخریج اقوال؛ نظر به مجهول و کلی بودن بسیاری از نقل قول ها، همچون عبارات بعض متأخیرین، بعض معاصرین و... تلاش شد به نمونه هایی در هر مورد اشاره شود و قائلین هر نظریه مشخص گردند.
سید مهدی طباطبائی
29 شعبان المعظم 1424


تذکره الأحباب
تألیف ملا احمد بن محمد مهدی نراقی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و الصلاه علی سید الأولین و الآخرین و علی آله و عترته الطیبین الطاهرین ما دامت السماوات فوق الأرضین.
و بعد، چنین گوید ذره بی مقدار و بنده بی اعتبار، احمد بن محمد مهدی نراقی - اوتی کتابهما بیمینهما - که چون در خصوص مسایل ضروریه طهارت و نماز، کتاب التحفه الرضویه را که تألیف والد ماجد - طاب ثراه - بود و جامع اکثر مسایل متعلقه به طهارت و نماز بود، سابق بر این مطالعه نموده و در بعضی مواضع در حاشیه آن، چیزی که احتیاج بود الحاق شد، لهذا در این وقت به خاطر رسید که رساله ای مشتمل بر مسایل و آداب ضروریه روزه و زکات و خمس از جهت طالبین زاد معاد و سالکین راه سداد تألیف نماید، لهذا شروع در تألیف این رساله شد و آن را مسمی نمود به تذکره الأحباب و آن را مرتب نمود بر سه مقصد: