فهرست کتاب


نقش ائمه در احیاء دین جلد دوازدهم و سیزدهم

سید مرتضی عسکری‏

پیشگفتار:

در جزء پیش گذشته که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تفسیر قرآن و احکام و معارف اسلامی را نزد دوازده وصی خود به ودیعت نهاد، و اولین وصی حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در مجالس متعدد خصوصی و عمومی، آن علوم را از حضرتش آموخت، و به دیگر اوصیاء منتقل نمود.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم را فرمود که در معالم دین به آنان مراجعه کنند و تفسیر قرآن را از آنان بخواهند؛ ولی بعد از رحلت آن حضرت، وضع به گونه ای دیگر شد... خلفا نشر حدیث را ممنوع ساختند، و نگذاشتند که مسلمانان به معارف حقیقی دین دست یابند.
اینان برای آنکه جای خالی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله را پر کنند، فرهنگ اهل کتاب را گسترش دادند، و به جای علوم پیامبر صلی الله علیه و آله معارف تورات و گفته های احبار یهود را بر مسلمانان تحمیل کردند.
بدیهی است که این کوششها، پیامدهای نامطلوب در فرهنگ اسلام داشت.
این جزء که به نظر خوانندگان ارجمند می رسد، تأثیر اقدامات مکتب خلفا در جایگزینی معارف اهل کتاب به جای حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگر فعالیتهای آنان را آشکار می سازد.

دو مقدمه:

مقدمه اول: اثر اندیشه های اهل کتاب بر فرهنگ مسلمانان

اندیشه های اهل کتاب و خصوصاً فرهنگ بنی اسرائیل با دو وسیله بین مسلمانان منتشر شد:
الف - توسط خود اهل کتاب
ب - توسط برخی از مسلمانان
و اینک شرح و تفصیل این دو امر: