پیامبر اعظم در نهج البلاغه

قادر فاضلی‏

الف - برگزیدگی در خاتمیت

یکی از وجوه اصطفای خاص رسول اعظم 9، خاتمیت وی است.
از میان هزاران پیامبر الهی فقط او به مقام خاتمیت نایل شد و مهر پایان برنامه نبوت نهاد.

ب - برگزیدگی در اکملیت

یکی دیگ از وجوه اصطفا، اکملیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
زیرا وی هم خودش و هم دینش کامل تر از انبیا و ادیان قبل از اوست.
هیچکس به این مقام نایل نشده و خداوند سبحان تنها وی را به این مقام برگزیده است.

ج - برگزیدگی در اقدمیت

با اینکه وجود اقدس آن جناب بعد از وجود مقدس همه انبیا به دنیا آمده است ولی وجود معنوی وی قبل از همه بود و اقدام پیامبران بلکه همه مخلوقات بوده است که خود آن جناب در حدیثی بدان چنین اشاره می فرماید که:
اول ما خلق الله نوری(63).
اولین چیزی که خداوند آفرید، نور من بوده است.
در حئیث دیگر فرمود:
نحن الاخرون السابقون(64).
ما آخریهای اولی هستیم.
یعنی اگر چه ما از نظر وجود مادی آخر از همه برگزیدگان الهی به دنیا آمده ایم ولی از نظر وجود معنوی قبل از آنها بوده ایم و به این مقام برگزیده شده ایم.
مولوی این معنی را به شعر در آورده و گفته است:

بهر این فرموده است آن ذوفنون - رمز نحن الاخرون السابقون
گر به صورت من ز آدم زاده ام - من به معنی جد جد افتاده ام
پس زمن زایید در معنی پدر - پس زمیوه زاد در معنی شجر
از پی من بوده اش سجده ملک - وز پی من رفت تا هفتم فلک
اول فکر آخر آمد در عمل - خاصه فکری که بود وصف ازل(65)