پیامبر اعظم در نهج البلاغه

قادر فاضلی‏

14. مصطفی

حضرت امیرالمؤمنین در یکی از خطبه های دیگر از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به صفت اصطفا برگزیده یاد کرده و می فرماید:
ارسله بالضیاء و قدمه فی الاصطفاء فرق به النفاتق و سارو به المغالب و ذلل به الصعوبه و سهل به الحزونه حتی سرح الضلال عن یمین و شمال.
خداوند آن حضرت را با نور فرستاد و در گزیدن بر همه مقدم داشت و شکافها را به وسیله او ترمیم فرمود و او را به مردم قدرتمند پیروز نمود و دشواری را به وسیله او آسان و سختیهای راه را به وسیله او همواره فرمود تا گمراهی را از دست و چپ بر طرف ساخت(61).
اصطفا به معنی برگزیدگی است.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه خاتم پیامبران است ولی برگزیده از میان همه انبیای عظام می باشد.
با اینکه همه آنان برگزیده الهی بودند ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده برگزیدگان بود.

درین ره انبیا چون ساربانند - دلیل و رهنمای کاروانند
از ایشان سید ما گشته سالار - همو اول آخز در این کار
مقام جانفزایش جمع جمع است - جمال دلگشایش شمع جمع است(62)

مقصود از برگزیدگی چند چیز می تواند باشد:

الف - برگزیدگی در خاتمیت

یکی از وجوه اصطفای خاص رسول اعظم 9، خاتمیت وی است.
از میان هزاران پیامبر الهی فقط او به مقام خاتمیت نایل شد و مهر پایان برنامه نبوت نهاد.

ب - برگزیدگی در اکملیت

یکی دیگ از وجوه اصطفا، اکملیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
زیرا وی هم خودش و هم دینش کامل تر از انبیا و ادیان قبل از اوست.
هیچکس به این مقام نایل نشده و خداوند سبحان تنها وی را به این مقام برگزیده است.