فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - تفاوت قتل شبه عمد با خطا چیست، برای هر کدام مثالی بزنید.
2 - اگر دو مرد در قتل یک زن مشارکت داشته باشد و ورثه مقتول در خواست قصاص داشته باشد تکلیف چیست؟
3 - اگر دیوانه ای دو نفر را بکشد یا عاقلی دو نفر دیوانه را بکشند. و ورثه مقتول درخواست قصاص کنند تکلیف چیست؟
4 - لزوم تساوی اعضا برای قصاص در چه چیزهایی است؟
5 - اگر شخصی در تصادم وسائل نقلیه کشته شود، دیه او چه مقدار است؟
6 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی دیه این موارد را بیان فرمایید زدن در حد کبود شدن قطع یک انگشت، کور کردن یک چشم؟
7 دیه کدام یک از اعضای طاق (غیر جفت) بدن مثل دیه قتل است؟

درس (71) احکام برخی از گناهان (1)

غصب

غصب آن است که انسان به ناحق و از روی ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسلط شود.
غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود.