فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

انواع قصاص

قصاص قتل
1 - قتل عمد: قصاص دارد.
2 - قتل شبه عمد: قصاص ندارد.
3 - قتل خطا: قصاص ندارد.
قصاص عضو (خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می شود)(1242).

شرایط قصاص قتل

1 - تساوی در دین و مذهب، هر دو پیرو یک مذهب باشند.
2 - تساوی در حریت و بندگی، هر دو حر یا هر دو برده باشند، یا قاتل برده باشد.
3 - قاتل، پدر مقتول نباشد.
4 - قاتل و مقتول عاقل باشند.
5 - قاتل، بالغ باشد.
6 - مهدور الدم نباشد؛ یعنی از طرف حاکم شرع محکوم به اعدام نشده باشد.
7 قاتل زن حامله نباشد (در زمان حاملگی قصاص نمی شود)(1243).

چگونگی قصاص قتل

وقتی که نزد حاکم، قاتل بودن شخصی ثابت شد، از ورثه مقتول خواسته می شود که او را عفو یا در خواست قصاص کنند. اگر راضی به عفو نشدند می توانند قاتل را بکشند، ولی اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، در صورت قصاص باید ورثه مقتول نصف دیه مرد را به ورثه او بپردازد، چون دیه مرد دو برابر دیه زن است، و اگر قاتلان متعدد باشند و بخواهند همه را قصاص کنند، باید دیه افراد اضافه بر مقتول را به ورثه قاتلین بپردازند(1244).