فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط اقرار:

1 - اقرار از روی اختیار باشد.
2 - در حالی مستی، خواب و بیهوشی نباشد.
3 - صریح باشد.
4 - تکرار آن متناسب با مورد اقرار باشد(1237).

شرایط مقر:

بلوغ
عقل
حریت (برده نباشد)
اختیار (به اجبار اقرار نکرده باشد)
قصد (بدون قصد اقرار نکرده باشد)(1238).

شرایط قسم:

با لفظ الله یا اسماء و صفات خداوند باشد؛ مانند رحمان و خالق.
خود شخص قسم بخورد، برای قسم خوردن وکیل نگیرد و نایب معین نکند.
قسم در مجلس قضاوت باشد(1239).
قسم نسبت به جرائمی نافذ است که حدود الهی برای آن مقرر نشده باشد، و نسبت به آن گونه جرائم نیاز به اقرار یا بینه است(1240).