فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تشییع جنازه و آداب آن

فضیلت و ثواب تشییع جنازه بسیار زیاد است. در روایت آمده است، کسی که در تشییع جنازه شرکت می کند تا وقتی که بر می گردد، برای هر قدمی بر می دارد یک میلیون (هزار هزار) حسنه نوشته می شود و یک میلیون گناه بخشیده می شود و یک میلیون درجه بر درجات او افزوده می گردد برای تشییع جنازه آدابی است که از جمله آنهاست:

مستحبات:

1 - هنگام حمل جنازه بگویند: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمومنین و المومنات.
2 - جنازه را بر شانه خود حمل کنند، نه بر حیوان و ماشین و امثال آن، مگر آن که عذری مانند دوری مسافت وجود داشته باشد.
3 - با خشوع و تفکر باشند.
4 - پیاده بروند، و سواره رفتن مکروه است، مگر با عذر. ولی در برگشت مکروه نیست.
5 - دو طرف جنازه یا پشت سر آن حرکت کنند و پشت سر جنازه افضل است.

مکروهات:

1 - خندیدن و بازی کردن و سخن بیهوده گفتن:
2 - تند رفتن، به خصوص دویدن، بلکه بهتر حد وسط در حرکت است.
3 - و بهتر آن است که زنان جوان در تشییع جنازه شرکت نکنند(1213).