فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - نسبت به محتضر و میت چه کارهایی واجب است؟
2 - غسل دادن میت چه کسانی واجب نیست و چه کسانی حرام است؟
3 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی بفرمایید، اگر عضوی از بدن انسان قطع شود، آیا غسل و کفن و نماز و دفن آن واجب است؟
4 - چه کسی را باید یک بار با آب سدر و دوبار با آب خالص غسل داد؟
5 - در چه مواردی مرد می تواند زنی را غسل دهد؟
6 - چه کسانی را نباید حنوط کرد؟
7 - آیا می توان بر یک میت، چند نماز و بر چند میت یک نماز خواند؟

درس (66) احکام اموات (2)

کیفیت دفن میت

1 - میت را طوری دفن کنند که بوی او بیرون نیاید، درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند.
2 - میت را باید در قبر به پهلوی راست، رو به قبله بخوابانند.
3 - اگر دفن میت، در زمین ممکن نباشد، می توانند به جای دفن، او را در بنا یا تابوت بگذارند.
4 - اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتی غسلش دهند و حنوط و کفن کنند و پس از نماز بر او، چیز سنگینی به پایش ببندند و او را به دریا بیندازند، یا او را در خمره بگذارند درش را ببندند و به دریا بیندازند و اگر ممکن است باید او را در جایی رها کنند که فوراء طعمه حیوانات نشود.
5 - اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند. و اگر چاه از خود او نیست، صاحبت چاه را راضی کنند(1202).