فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط کفن میت

بنابر احتیاط واجب به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.
مباح باشد، حتی اگر چیز مباحی هم پیدا نشود، کفن کردن میت با چیز غصبی جایز نیست.
پاک باشد.
از پوست مردار نباشد.
از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد.
پارچه ابریشمی خالص نباشد.
بنابر احتیاط واجب پارچه طلاباف نیز نباشد(1192).
تمام شرایطی که گفته شد - جز مباح بودن کفن، مربوط به حال اختیار است و در حال ناچاری اشکال ندارد، مگر کفن غصبی که در حال اضطرار نیز جایز نمی باشد(1193).

نماز میت

پس از غسل و حنوط کردن میت، باید بر او نماز بخوانند و سپس او را دفن کنند. بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: اشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
و بعد از تکبیر دوم بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و بعد از تکبیر سوم بگوید: اللهم اغفر المومنین و المومنات.
و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: الله اغفر لهذا المیت و اگر زن است بگوید: اللهم اغفر لهذه المیت و بعد تکبیر پنجم را بگوید.
بهتر است نماز میت را به تفصیلی که در رساله های توضیح المسائل آمده است بخوانند، گرچه این مقدار نیز کفایت می کند.

شرایط نماز میت

قصد قربت و اخلاص.
تعیین میت به طوری که ابهام برطرف شود؛ مثلاً نیت کند نماز می خوانم بر میت حاضر، قربه الی الله.
رو به قبله بودن نمازگزار.
ایستاده خواندن (نشسته صحیح نیست) مگر آن که کسی که بتواند ایستاده بخواند نباشد.
میت را مقابل نمازگزار به پشت بخوابانند به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ باشد.
بین میت و نماز گزار، پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها فاصله نشود، ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.
نمازگزار میت دور نباشد، اگر نماز یمت به جماعت خوانده می شود و صفها متصل است دور بودن ماموم اشکال ندارد.
مکان نماز گزار از جای میت، بلندتر یا پایین تر نباشد ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.
نماز پس از غسل و حنوط و کفن باشد، مگر نماز بر شهید معرکه که این امور نسبت به او ساقط است.
عورت میت پوشیده باشد(1194).