فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

3 - شرایط موقوف علیه (1153)

1 - معین باشد.
2 - اگر وقف خاص است در هنگام وقف موجود باشد.
3 - اگر وقف عام است در هنگام وقف امکان موجود شدن آنها باشد(1154).

4 - سایر شرایط:

صیغه وقف باید با الفاضی باشد که بیانگر اراده وقف باشد.
وقف، دائمی باشد نه موقت.
وقف، قطعی باشد و معلق و مشروط به شرطی نباشد.
وقف، برای دیگران باشد نه برای خودش(1155).

احکام وقف

1 - کسی که زمین یا ساختمانی را وقف مسجد، پل، راه و مانند آن بنماید و در اختیار مردم بگذارد. و مردم از آن استفاده کنند؛ مثلاً عده ای در آن مسجد نماز بخوانند یا از آن پل یا راه عبور کنند، کافی است و جزو اموال موقوف به حساب می آید(1156).
2 - واقف باید مال وقف شده را به متولی وقف یا حاکم اسلامی تحویل دهد و اگر قبل از تحویل بمیرد، وقف باطل می شود و آن مال نیز به وارث می رسد(1157).
3 - پس از آن که مالی را وقف کرد واقف نمی تواند عنوان آن را تغییر دهد؛ مثلاً وقف برای حسینیه را به وقف برای مسجد تغییر دهد(1158).
4 - واقف می تواند، خود یا شخص دیگری را ضمن وقف نامه متولی قرار دهد، یا حق برکناری متولی را برای خودش شرط کند(1159).