فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

2 - شرایط مال موقوف

1 - ملک وقف کننده باشد.
2 - عین دارای منفعت حلال باشد.
3 - با استفاده از منابع آن، اصل مال باقی و قابل تقسیم باشد(1152).

3 - شرایط موقوف علیه (1153)

1 - معین باشد.
2 - اگر وقف خاص است در هنگام وقف موجود باشد.
3 - اگر وقف عام است در هنگام وقف امکان موجود شدن آنها باشد(1154).

4 - سایر شرایط:

صیغه وقف باید با الفاضی باشد که بیانگر اراده وقف باشد.
وقف، دائمی باشد نه موقت.
وقف، قطعی باشد و معلق و مشروط به شرطی نباشد.
وقف، برای دیگران باشد نه برای خودش(1155).